Skip to main content

Přednášející

Ing. Žanet Hadžić, CSc.

Ředitelka odboru stavebního řádu

Ředitelka odboru stavebního řádu, který vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění a také funkci obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Název přednášky: „Povinnosti vlastníků staveb, zvláštní pravomoci stavebních úřadů

Vlastnictví je institutem, které zavazuje. U staveb zavazuje k odpovědnosti. Každý vlastník stavby by měl znát svou odpovědnost, kterou mu ukládá i vůči svému okolí, neboť absence takové odpovědnosti může u staveb vyvolat fatální následky.

Ing. Jan Valíček

IDEA StatiCa s.r.o.

Autorizovaný inženýr v oboru Statika a Dynamika staveb. Country manager IDEA StatiCa a midas Civil pro Česko a Slovensko. Dodavatel softwaru pro projekční kanceláře.

Název přednášky: „ Softwarové nástroje pro posouzení a zesílení stávajících konstrukcí“

Ve své přednášce představím programy IDEA StatiCa a midas Civil, jejich možnosti a příklady aplikace na posouzení a zesílení stávajících konstrukcí dle platných norem.

Petr Korčák

PUR IZOLACE s.r.o.

Technický ředitel společnosti

Název přednášky:  Snížení zatížení konstrukcí střech použitím systému PUR IZOLACE W60

Bude prezentována aplikace systému tepelné a zároveň hydroizolační vrstvy s nízkým statickým zatížením, rekonstrukce střech o různých skladbách, spolehlivá řešení střech v souvislosti s montáží FVE, problematika řešení tepelných ostrovů.

Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Kloknerův ústav ČVUT

Má na starosti výzkum spolehlivosti a rizik stavebních konstrukcí v Kloknerově ústavu ČVUT. V kompetenci má expertní a znaleckou činnost, normotvornou činnost na národní a mezinárodní úrovni. Je autorkou nebo spoluautorkou několika národních příloh k Eurokódům řad EN 1990 a EN 1991, několika příruček pro zásady navrhování a zatížení nových i existujících konstrukcí.

Název přednášky: „Hodnocení střešní konstrukce pro instalaci FVE“

Pro pořízení FVE je třeba posoudit nosnou způsobilost existující střešní konstrukce, případně zesílit a uvážit kromě přitížení FVE přídavné účinky zatížení sněhem a větrem podle Eurokódů.

Ing. Jaroslav Cejnar

Rada Building, s.r.o.

Odpovědný inženýr za krizové řízení, projektant, spoluautor konstrukčního řešení zajištění dodatečně předpjatých střešních vazníků. Hlavní těžiště jeho práce je ve tvorbě pracovních a projekčních postupů, tedy v projektovém řízení. Je tvůrcem metodiky komplexního řešení problematiky dodatečně předpjatých střešních vazníků.

Název přednášky: „Popis závažnosti problematiky, ukázky fatálních stavů konstrukcí objektů

Ve své přednášce se zaměřím na popis komplexního řešení sledované problematiky. Posluchači se seznámí se základní identifikaci a popisem problému, dále pak uvedu přípravnou fázi a fázi realizace. V závěru přednášky se zaměřím na provoz objektu v režimu provozního řádu a vyhodnocení finanční náročnosti (efektivní investice).

Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.

Vedoucí katedry nosných konstrukcí, TUL

Statik železobetonových konstrukcí s dlouholetou praxí. V současné době pracuje jako vedoucí Katedry nosných konstrukcí na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec se specializací na betonové konstrukce.

Název přednášky: „Problematika zesilování předpjatých vazníků ocelovými táhly“

Přednáška se bude zabývat problematikou zesilování předpjatých příhradových střešních vazníků, jejichž předpjatá výztuž je poškozená korozí. Metoda zesílení byla vyvinuta pracovníky firmy Rada Building, s.r.o. Přednáška vychází ze zkušeností s konzultacemi a supervizí projektů, realizovaných firmou rada Building, s.r.o.

Ing. Petr Pospíšil

Rada Building, s.r.o.

Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb. Zabývající se všeobecnou statikou, se specializací na ocelové konstrukce. Zajišťující mimo jiné dozor, prohlídky, přejímky konstrukcí nebo vizuální zkoušení svarů. Lektor vyššího svářečského personálu.

Název přednášky: „Práce statika při posuzování konstrukcí“

V rámci své přednášky seznámím účastníky s obecnými postupy, při rekonstrukcích staveb, změnách užívání, dodatečného přitížení/odtížení konstrukcí, případně při již viditelných nežádoucích projevech v konstrukcích nebo rizikových konstrukcí bez projevů.

prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Vedoucí oddělení Betónových konštrukcií a mostov, UNIZA

V rámci vedeckej a expertíznej činnosti sa zaoberá výskumom v oblasti spoľahlivosti predpätých konštrukcií a mostov. Okrem navrhovania a modelovania konštrukcií sa zameriava hlavne na oblasť vývoja a aplikácie analyticko-experimentálnych metód využívaných pri diagnostike, monitoringu a hodnotení spoľahlivosti predpätých konštrukcií. Práce publikované doma aj v zahraničí v databázach WOS a Scopus, OrcID: 0000-0003-4472-4185. Podieľal sa na implementácií európskych noriem pre navrhovanie betónových mostov do sústavy slovenských noriem.

Je autorom monografie „Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem“, ako príklad odborného zamerania dokumentuje aj ocenenie „Stavba roka 2018“, ktoré získal ako člen riešiteľského kolektívu za unikátne technické riešenie.

Název přednášky: Analýza vybraných havarijných stavov predpätých mostov na Slovensku

Príspevok sa bude zaoberať podrobnou analýzou havarijných stavov vybratých predpätých mostov na Slovensku, ktoré boli budované v 50-tych a 60-tych rokov, a ktoré sa udiali v rokoch (2015 – 2020). Bude sa jednať o mosty z tyčových prefabrikátov prvej generácie a segmentové mosty.

Název přednášky: Aplikácia nepriamych metód na stanovenie aktuálnej úrovne predpätia v konštrukcii

Problematické predpäté mostné konštrukcie sú dnes v prevádzke už viac ako šesťdesiat rokov, a teda znalosť aktuálneho stavu ich predpätia je základným vstupom pre každý statický prepočet. Táto skutočnosť vedie k potrebe overiť možnosti využitia viacerých metód, ktoré by umožnili určiť aktuálnu hodnotu predpínacej sily v čase. Príspevok sa bude zoberať analýzou predpätia s využitím tzv. nepriamych, analyticko-experimentálnych metód, napr. metódy uvoľnenia napätí (Saw-cut Method). Alebo metódy odozvy konštrukcie (Structural Response Method).

Ing. Barbora Bartecká, Ph.D.

Rada Building, s.r.o.

Autorizovaný inženýr v oboru Statika a dynamika staveb, specializace na ocelové a dřevěné konstrukce, poruchy a rekonstrukce staveb, havárie objektů

Název přednášky: „Práce statika, případové studie – dodatečně zesílené konstrukce, rizikové konstrukce

Na přednášce představím konkrétní ukázku případů úpravy nebo zesílení u standardních a rizikových konstrukcí.

Martin Kořínek

Rada Building s.r.o.

Dlouholetá specializace na ocelové konstrukce v realizační fázi projektů, realizace kompletních stavebních celků, řešení nákupu materiálu, výroby, montáže ocelových konstrukcí, řešení návazností jednotlivých subdodavatelských procesů.

Název přednášky: „Vyměnit nebo zesílit, ekonomika? – případová studie“

Na modelové hale budu přehledně prezentovat ekonomiku patentovaného řešení oporové ocelové konstrukce Rada Building s.r.o. oproti klasickému stavebnímu přístupu k řešení zajištění statiky železobetonových příhradových vazníků.

Název přednášky:„Výroba a montáž externí ocelové konstrukce“

Přednáška o uskutečněných realizací názorně ukáže průběh standardní zakázky řešení patentované oporové ocelové konstrukce Rada Building s.r.o. pro zajištění železobetonových příhradových vazníků.

Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.

Vedoucí Experimentálního a diagnostického stavebního centra, Fakulty stavební, VŠB

Vedoucí Experimentálního a diagnostického stavebního centra, Fakulty stavební, VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se diagnostikou a stavebně technickými průzkumy železobetonových a ocelových konstrukcí. Specialista na stavební inspekce ve složitých přístupových podmínkách. Technik NDT zkoušení ve stavebnictví.

Název přednášky: „Diagnostika a stavebně-technické průzkumy střešních konstrukcí – nezbytná opora pro statickou analýzu konstrukce“

Instalace FVE na stávající střešní konstrukce je významným zásahem do nosného systému objektu a vyžaduje statickou analýzu nosné konstrukce. Pro vyhotovení objektivního a především korektního statického posudku potřebuje statik řadu informací. Lze je čerpat z dostupné projektové dokumentace, která je však často nekompletní nebo se vůbec nedochovala. V takovém případě přichází na řadu provedení stavebně-technického průzkumu konstrukce, který v současnosti disponuje řadou moderních nedestruktivních či semidestruktivních metod. V mé přednášce se podělím o zkušenosti z řady realizovaných průzkumů a seznámím majitele objektů s postupy, které se v diagnostice stavebních konstrukcí uplatňují.