Skip to main content

Přednášející

Ing. Jaroslav Cejnar

Rada Building, s.r.o.

Odpovědný inženýr za krizové řízení, projektant, spoluautor konstrukčního řešení zajištění dodatečně předpjatých střešních vazníků. Hlavní těžiště jeho práce je ve tvorbě pracovních a projekčních postupů, tedy v projektovém řízení. Je tvůrcem metodiky komplexního řešení problematiky dodatečně předpjatých střešních vazníků.

Název přednášky: „Systémové řešení od „A do Z“ – ukázka řešení, porovnání metody zesílení konstrukce a totální výměny střechy.“

Ve své přednášce se zaměřím na popis komplexního řešení sledované problematiky. Posluchači se seznámí se základní identifikaci a popisem problému, dále pak uvedu přípravnou fázi a fázi realizace. V závěru přednášky se zaměřím na provoz objektu v režimu provozního řádu a vyhodnocení finanční náročnosti (efektivní investice).

Ing. Petr Pospíšil

Rada Building, s.r.o.

Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb. Zabývající se všeobecnou statikou, se specializací na ocelové konstrukce. Zajišťující mimo jiné dozor, prohlídky, přejímky konstrukcí nebo vizuální zkoušení svarů. Lektor vyššího svářečského personálu.

Název přednášky: Statický model typického železobetonového předpjatého vazníku SPP 12-18/6.

V rámci své přednášky představím na konkrétním příkladu tvorbu modelu vazníku, jednotlivé zatěžovací stavy, fáze a posouzení hlavních prvků dle současných norem.

Ing. Jan Valíček

IDEA StatiCa s.r.o.

Autorizovaný inženýr v oboru Statika a Dynamika staveb. Country manager IDEA StatiCa a midas Civil pro Česko a Slovensko. Dodavatel softwaru pro projekční kanceláře.

Název přednášky: Softwarové nástroje pro analýzu a posouzení stávajících konstrukcí.

Ve své přednášce představím programy IDEA StatiCa a midas Civil, jejich možnosti a příklady aplikace na posouzení stávajících konstrukcí dle platných norem.

Ing. Miroslava Kubíčková

Hrdlička spol. s r.o.

Inženýrka v oboru Geodézie a kartografie se specializací na metody hromadného sběru a zpracování prostorových dat. Zaměřuje se na geodetickou dokumentaci skutečného stavu objektů pomocí moderních metod UAV fotogrammetrie a 3D laserového skenování v kombinaci s klasickými geodetickými metodami sběru dat, následnou tvorbu 3D modelů a BIM.

Název přednášky: „Moderní geodetické metody prostorové dokumentace výrobních objektů“

Posluchačům popíšu možnosti a limity moderních metod pro sběr a zpracování 3D dat a odprezentuji ukázky výstupů.

Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.

Vedoucí Katedry nosných konstrukcí, TUL

Statik železobetonových konstrukcí s dlouholetou praxí. V současné době pracuje jako vedoucí Katedry nosných konstrukcí na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec se specializací na betonové konstrukce.

Název přednášky: „Zesilování předpjatých příhradových střešních vazníků ocelovými táhly – metoda firmy Rada Building, s.r.o.“

Přednáška se bude zabývat problematikou zesilování předpjatých příhradových střešních vazníků, jejichž předpjatá výztuž je poškozená korozí. Metoda zesílení byla vyvinuta pracovníky firmy Rada Building, s.r.o. Přednáška vychází ze zkušeností s konzultacemi a supervizí projektů, realizovaných firmou rada Building, s.r.o.

Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Kloknerův ústav ČVUT

Má na starosti výzkum spolehlivosti a rizik stavebních konstrukcí v Kloknerově ústavu ČVUT. V kompetenci má expertní a znaleckou činnost, normotvornou činnost na národní a mezinárodní úrovni. Je autorkou nebo spoluautorkou několika národních příloh k Eurokódům řad EN 1990 a EN 1991, několika příruček pro zásady navrhování a zatížení nových i existujících konstrukcí.

Název přednášky: „Zásady hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí dle ČSN ISO 13822 a nového Eurokódu EN 1990-2“

V přednášce budou představeny zásady analýz a hodnocení spolehlivosti existujících betonových konstrukcí – úskalí hodnocení konstrukce na základě předchozího uspokojivého chování, hodnocení na základě zkoušek, volba úrovně spolehlivosti, aktualizace dílčích součinitelů na základě nových znalostí o konstrukci.

Martin Kořínek

Rada Building s.r.o.

Dlouholetá specializace na ocelové konstrukce v realizační fázi projektů, realizace kompletních stavebních celků, řešení nákupu materiálu, výroby, montáže ocelových konstrukcí, řešení návazností jednotlivých subdodavatelských procesů.

Název přednášky: „Zesílení haly, praktická ukázka realizace“

V rámci přednášky bude na konkrétní realizaci prezentováno systémové zajištění konstrukce. Celá problematika se odvíjí od základního principu a modelu: projektová dokumentace stávajícího objektu – prověření skutečného stavu – zhodnocení konstrukce – návrh FVE – posouzení stávající konstrukce – návrh zesílení – realizace. Takže odpověď zní: Z pohledu statiky to lze vždy. Je pouze otázkou, zda cena zesílení konstrukce nebude natolik vysoká, že řešení nebude ekonomické. Pokud objekty neposoudíme, tak k tomu nebudeme moci nic říct.

Petr Korčák

PUR IZOLACE s.r.o.

Technický ředitel společnosti

Název přednášky: „Snížení zatížení konstrukcí střech použitím systému PUR IZOLACE“

Od poloviny 60. let minulého století existuje technologie SPF (Spray Polyurethane Foam) pro izolace střech. Ta nabízí řešení vodotěsnosti a zároveň velmi účinné tepelné izolace při velmi nízkém zatížení nosné konstrukce. Po více než 30leté zkušenosti nabízí firma PUR IZOLACE funkční systém s ověřenou a relativně dlouhou životností. Ve své přednášce se zaměřím na historii technologie, princip, popíšu využití pro izolace střech, výhody a nevýhody, vývoj a možnosti použití.

Ing. Barbora Bartecká, Ph.D.

Rada Building, s.r.o.

Autorizovaný inženýr v oboru Statika a dynamika staveb, specializace na ocelové a dřevěné konstrukce, poruchy a rekonstrukce staveb, havárie objektů

Název přednášky: „Statický model typického příhradového průvlaku RPP7-12.“

Na přednášce bude představen základní a nejpoužívanější typ průvlaku, jeho zatížení, fáze a srovnání využitelnosti dle současných norem.

Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.

Vedoucí Experimentálního a diagnostického stavebního centra, VŠB

Vedoucí Experimentálního a diagnostického stavebního centra, Fakulty stavební, VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se diagnostikou a stavebně technickými průzkumy železobetonových a ocelových konstrukcí. Specialista na stavební inspekce ve složitých přístupových podmínkách. Technik NDT zkoušení ve stavebnictví.

Název přednášky: „Diagnostika příhradových střešních vazníků výrobního programu ZIPP Bratislava, n.p. – metodika hodnocení koroze předpínací výztuže a celkového stavu nosných konstrukcí“

V rámci přednášky budu prezentovat zkušenosti a výsledky z diagnostických průzkumů problematických spínaných střešních vazníků z výrobního programu ZIPP Bratislava, n.p. Prezentované informace čerpají z více jak 600 realizovaných inspekcí vazníků v různém rozsahu průzkumu napříč celou ČR.